Pastoral Letters

# Name Date
1 Prayer 12-01-2019
2 Susamachar Ghoshana Varsh 2020 11-01-2019
3 Aaradhana Varsh 01-01-2018